Startsida - Kontakt och styrelse - Medlemsinfo - Program - Läsecirkel - Stadgar - Fotogalleri - Historik


Stadgar för Malmö Kvinnliga Klubb och Läsesällskap - MKKL.
Antagna år 1909, senast ändrade mars 2011.

Ändamål
§ 1
Malmö Kvinnliga Klubb och Läsesällskap är en ideell förening med kulturellt syfte,
som utan anslutning till något politiskt parti har till uppgift att på gemensam bekostnad
anordna klubbaftnar, inbjuda föredragshållare eller arrangera annan form för underhållning
samt bereda tillfälle till lån av böcker från föreningens bibliotek.
Styrelsen bestämmer avgift för föredragshållarna, förtäring och underhållning m.m.

Medlemskap
§ 2
De kvinnor, som sympatiserar med föreningens syften, kan erhålla medlemsskap.
Årsavgiften fastställes av årsmötet och erlägges i januari månad.

§ 3
Den kvinna, som på ett eller annat sätt särskilt utmärkt sig för nit om föreningens bästa,
kan på styrelsens förslag vid allmänt sammanträde utnämnas till hedersmedlem av föreningen.
Hedersmedlem åtnjuter inom föreningen en medlems alla förmåner
och är befriad från erläggandet av stadgade avgifter.

§ 4
Skulle medlem visa uppenbart trots mot föreningens stadgar
så att fråga om uteslutning ur föreningen kan uppkomma, åligger det styrelsen att sammankalla
ledamöterna till extra sammanträde. Medlem som av två tredjedelar av närvarande ledamöter utvoteras
blir omedelbart utesluten ur föreningen utan rätt att återfå erlagd årsavgift.

Styrelsen
§ 5
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, bestående av åtta ledamöter plus två suppleanter..
Styrelsen väljs på två år, och varje år avgår alternerande styrelseledamöter.
Styrelsen är beslutsmässig då fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder.

§ 6
Årsmötet väljer ordförande för det kommande verksamhetsåret. Styrelsen utser därefter inom sig:
vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassaförvaltare, vice kassaförvaltare,
bibliotekarie, och en representant för hemsidan.
Styrelsen omhänderhar föreningens ekonomi, inköp av böcker, inbjuder föredragshållare,
anordnar aftonunderhållningar och dylikt.
Styrelsen sammanträder, då ordföranden finner detta nödvändigt
eller då tre av styrelsens medlemmar framställt motiverad anhållan.

Lokal
§ 7
Möteslokalen bör bestå av ett större samlingsrum, matsal och kök.

Räkenskaper
§ 8
Räkenskapsåret omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.
Föreningens räkenskaper förs av kassaförvaltaren, som på styrelsens vägnar
och på dess ansvar mottar inkomsterna och ombesörjer utgifterna.
Granskning av räkenskaperna ska av revisorerna vara redovisade före januari månads utgång.
Ordförande, sekreterare och kassör får teckna föreningens firma var för sig.

Årsmötet
§ 9
Kallelse till årsmötet meddelas i programmet för våren och skickas ut till varje medlem i december.
Årsmötet hålls under första hälften av mars månad. Därvid skall följande ärenden förekomma:
1. Föredragning av styrelsens årsberättelse, årets bokslut och revisionsberättelse.
2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
3. Förslag till budget för det nyss ingångna räkenskapsåret
4. Fastställande av årsavgift för medlemmar.
5. Val av styrelse och två revisorer, revisorssuppleant, samt valberedning.
6. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret.
7. Enskilda medlemmars framställda förslag (motioner).
Dessa måste vara inlämnade skriftligen till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet.
8. Ärenden i övrigt.

Extra allmänt sammanträde
§ 10
Extra allmänt sammanträde hålls, då styrelsen finner så lämpligt, eller då minst 25 medlemmar hos styrelsen
skriftligen anhåller därom med uppgift om anledningen till mötets sammankallande.
Medlemmarna kallas till sammanträde genom kallelsebrev.

Ändring av stadgar
§ 11
Förslag till ändring i eller tillägg till föreningens stadgar inges före januari månads utgång skriftligen till styrelsen,
som vid nästföljande årsmöte framlägger det för medlemmarna jämte eget utlåtande.
Efter två på varandra följande årsmöten skall beslut fastställas.

Föreningens upplösning
§ 12
Fråga om föreningens upplösning skall beslutas vid extra allmänt sammanträde
och jämväl hur man skall förfara med föreningens egendom.

§ 13
Föreningens angelägenheter får av medlem icke utan styrelsens medgivande föras till föremål för offentligt referat.